نقل از دیگران 100

شنبه 10 شهریور 1397 08:57 نویسنده: شیرین چاپ

نقل از مسعود سلطانی:


یکی از خواهران منصوریان "جسورانه" از وعده پول و خانه و ماشین برای چادری شدن گفته است. البته ایشان با افتخار زهرایی شدند و چندین برنامه هم برایش پر کردند و عطش دیده شدن‌شان‌ را با مصاحبه درباره چادر و زهرایی شدن فرونشاندند. یک‌دفعه دیده‌اند ارزان حساب کرده‌اند یا طرف پولش را تمام و کمال نداده است، "جسورانه" توافق‌شان را فاش کرده است و گفته حالا که خانه و ماشین ندادی، می‌گویم که برای خانه و ماشین چادر سر کردم و الهام چرخنده در معامله غش کرده است. و البته به ایشان لطف کرده است و گرنه مثل شهردار سمیرم که سر کارش گذاشته، می‌زدش.


نعمت‌زاده از بی‌چشم‌وروترین آدم‌هاست؛ به اندازه عطاالله مهاجرانی. چند سال پیش که مردم خودرو نمی‌خریدند، فتوا داده بود که این نخریدن غیرشرعی است. و البته دزدی و رانت دخترش کاملن شرعی. راست هم می‌گوید وقتی یک توییت ده سال زندان داشته باشد و دزدی دوازده هزار میلیاردی از هزاران نفر ۱۵ سال و بقیه هم تبرئه، معلوم است که دزدی شرعی است.