بخاطر همینست که عشق منست

جمعه 2 شهریور 1397 19:56 نویسنده: شیرین چاپ

بعضی حرفها را آنقدر شاعرانه تکرار کرده اند که خیلی ها فکر می کنند واقعا حقیقت دارند. اگر بپرسی چرا و این چرا را با اصرار تکرار کنی خواهی دید که معتقدان به آن باور هیچ جوابی که مستند و بر مبنای شواهد عینی باشد ندارند. فقط باور دارند به آن و به صرف باور، آنرا حقیقت تصور می کنند.

اگر دوست داشتید این فیلم را ببینید. از مدانا می پرسند در مورد عشق و مذهب و آن جمله احمقانه را می گویند که : مذهب عشق است. دلم ضعف رفت از جواب صریح و موضع روشن و منطقی این زن. 

Religion is love? No. Love has nothing to do with religion. No. Religion is an idea, that someone pushes on you. Religion is judgement. Religion is suffering.  Religion is conforming. Religion is establishment. Fuck all that. Love has nothing to do with religion. Love does not divide.


پی نوشت. به لطف خواهرم که یک عشق مشترک داریم این فیلم را دیدم.