I Giganti Buoni

شنبه 2 تیر 1397 14:35 نویسنده: شیرین چاپ

دو تا از غول های دوست داشتنی این هستی، سیاره های مشتری و زحل هستند. همان ژوپیتر و ساتورن. برای کسی مثل من که به ستاره ها و اثرشان در زندگی و طبع آدمیزاد معتقد است این دو سیاره دو تا غول خوب و دوست داشتنی اند.

الغرض امسال مشتری یار و همراه من و باقی متولدین تیر است و زحل هم پشت به ما کرده است. این یعنی که عین یک گلادیاتور قدرت و توان داریم، می جنگیم و به خواسته های مان هم می رسیم ولی چون زحل محل مان نمی گذارد در هر قدم از مسیرمان دچار مشکل و پیچ خوردگی کار می شویم. 

اینرا برای خودم و خودت می نویسم عزیزکم که اینروزها غم بزرگی به دل داری و وقتی صدای نرم و مهربانت را آن شب گوش می کردم به این غول های مهربان هم فکر کردم. کم پیش می آید برایم پیغام صوتی بگذاری و هر بار نمی دانی چقدر از شنیدن صدایت خوشحال می شوم. آن صدای مهربانی که اگر کسی نداند هیچوقت نمی فهمد چه غم بزرگی در دل پنهان می کند و چه فقدانی را. ناراحت می شوم که کاری از دستم بر نمی آید برایت. ولی اینرا برای تو می نویسم که بخوانی و بدانی که یک غول خوب و مهربان همراهت هست و اوست که در عین اتفاقات بد به تو نیرو می دهند. کنارت است و می گذارد عین یک گلادیاتور مستقیم بروی به دل مشکلات و پاره پاره شان کنی. خسته می شوی و رنجور، ولی به هدفت می رسی. امسال غیر از این اتفاقات بد به هدفهای خوبی هم دست می یابی. مطمئن باش. من مطمئنم.