دلتنگی

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 14:39 نویسنده: شیرین چاپ

دلم طاقت دوری صفحه های محبوبم را نیاورد و دوباره اکانت ف ی س ب و ک را فعال کردم. غیر از Libreriamo و منیرو، صفحه پیشی ها را هم خیلی دوست دارم. سخت است دنبال نکردن شان.