در جایی از این دنیا، نازنینی به یاد منست

پنج‌شنبه 25 آبان 1396 20:06 نویسنده: شیرین چاپ

این آهنگ را می پرستم. یکی از زیباترین اجراهایش را برای شما به اشتراک می گذارم. می دانید چرا دوستش دارم؟ بنظرم بهترین و کاملترین معنا را برای عشق ورزیدن بیان می کند.

برای من عاشقی کردن طیفی ست مابین دو انتها. انتها و آخر عشق ورزیدن در نهایت خلوصش همینی ست که این آهنگ می گوید. همینی که اسم این آهنگ است: La cura، مراقبت. وقتی موجودی آنقدر در قلبمان عزیز است که گویی جان عزیز باشد: از دور و نزدیک مراقبش هستیم، غمش غم ماست و شادی اش شادی ما. محافظتش می کنیم و از هر بدی دورش می کنیم، حتی از آن بدی که خودش به خود ممکن است روا دارد. انتهای دیگر که برای من نقطه مقابل عشق ورزیدن است، آن قراردادی ست که خیلی ها امضا می کنند و اسمش را ازدواج می گذارند. همانی که با عشق ورزیدن مخلوط و اشتباه می شود اما راز بقایش فقط تحمل و دندان روی جگر گذاشتن طرفین است! بستن چشم ها برای ندیدن دیگری و توان و تاب جلو رفتن را پیدا کردن.

عشق ها معمولا در جایی مابین این طیف قرار می گیرند و هر قدر نزدیک تر به منتهای بالایی، خالص تر  و شیرین تر. 

ویدئو را اینجا نگاه کنید.