مادر قربون هر دو تا تون بره!

دوشنبه 22 آبان 1396 20:12 نویسنده: شیرین چاپ


پی نوشت: منظورم از "مادر" خودمم. از کیسه خلیفه نمی بخشم و به ساحت مقدس کسی هم جسارت نمی کنم. اینرا بعدا اضافه کردم چون هر از گاهی غریبه ای از راه می رسد و با اینکه نظرات بسته اند خودش را موظف می داند نویسنده گمراه و فاجر این خطوط را به راه راست هدایت کند!