می دانم برای اکثریت کوچترین اهمیتی ندارد

دوشنبه 8 آبان 1396 21:18 نویسنده: شیرین چاپ

برای دل خودم منتشرش می کنم تا بیایم و نگاهش کنم و دلم باز شود. در طول روز زیاد پیش می آید از ناسوری روزگار و آدمهایش به تنگ بیایم و نیازمند دیدن یک موجود زیبا و بی عیب باشم.