نقل از دیگران 81

شنبه 6 آبان 1396 15:58 نویسنده: شیرین چاپ

نقل از منیرو:


برای فرار از درد ورنج خیلی ها خودشان را درگیر اسیب های هولناک می کنند....
گاهی روبروشدن بادرد ودست پنجه نرم کردن بارنج های زندگی نه تنها به ادمی اسیبی نمی رساند که اورا پخته تروقوی تر می کند ...متوسل شدن به مسکن هایی که عاقبت خودشان عادت هولناکی میشوندو اسیب نهایی را به ادمی می رسانند کار من نیست ...این که پناه ببرم به افیون و یا....بهانه ای ست که انتخاب خودمان را توجیه کنیم. انتخاب من درزندگی همیشه این بود ه ...افتاده درگوشه ی رینگ زندگی خونین ومالین هوش وحواسم را جمع میکرد م تا داور زندگی به شماره اخر نرسد وپیش از این که اخرین شماره را بگوید باتمام توانم بلند می شدم ....
خوردن مشت ولگد از زندگی بهتر از اسایشی است که بنگ وافیون ومسکن های خانمان سوز به ادم می دهند ...
برای تومینویسم که بخوانی 
برای تومی گویم که بدانی