سلفی خوشگل که میگن یعنی این!

جمعه 21 مهر 1396 21:00 نویسنده: شیرین چاپ


از وقتی این عکس را دیده ام فقط دارم قربان صدقه آن پنجول های خوشگل می روم!

حس وزن پنجول های سگ ها و گربه ها وقتی به تو تکیه می کنند بی نظیر است. فقط آنهایی که تجربه اش کرده اند منظورم را متوجه می شوند.