Buon Ferragosto!

سه‌شنبه 24 مرداد 1396 12:41 نویسنده: شیرین چاپ

پانزدهم آگوست در تقویم ایتالیا Ferragosto ست و تعطیل رسمی. یاد آن سالی می افتم که امروز بلیت حرکت به سمت تهران را داشتم و هی آه می کشم و سعی می کنم فکر نکنم به اینکه چقدر دلم برای خانواده ام تنگ شده است. شبها خوابهای پریشان می بینم از اتفاقات بد برای اعضای خانواده ام و گاهی هم در خواب می بینم که هواپیمایم را از دست داده ام از بس فس زده ام و دیر رسیده ام به چک این. اما از همه این حرفها گذشته موضوع ِ تعطیلی این روزها از همه چیز بهتر بوده است! مدتها بود چهار روز پشت سر هم تعطیل نبوده ام. حالا بماند که توی همین چهار روز یک روز درمیان رفته ام داروخانه و کلکسیون چسب کمر و پماد و قرص برای خودم تدارک دیده ام و هنوز هم کمر بیچاره ام دردناک و ملتهب است. مرده شور ریخت آدم های بی ملاحظه را ببرد! 

یکبار این فرد بی شعور را متوجه تفاوت: "هوا گرم است" و "گرمم است" کرده ام. چرا که این فرد حتی وقتی هم که هوا گرم نیست گرمش است. به او تذکر دادم که یادش باشد که تا آخر باز کردن چیلر را با گفتن هوا گرم است توجیه نکند و از گزاره صحیح ِ گرمم است استفاده کند. این فرد ناخوشایند خوشبختانه مرخصی ست و البته در موقع بازگشتش اگر دوباره چیلر را تا آخر باز کند و بگوید گرمم است به او خواهم گفت اینکه تو گرمت است به تو این حق را نمی دهد که دیگران را مریض کنی. می تواند آنقدر گرمت باشد که ذوب شوی اما حق یخدان کردن محیط کار را نداری. تمام!

برای این چهار روز کلی برنامه چیده بودم اما نتوانستم خیلی به آنها عمل کنم چون با این درد کمر فقط می توانم یا ایستاده باشم و یا درازکش! نشستن - مثل همین الان - جزو کارهای دردناک است برایم. فکر کنم فردا سر کار دائما در حال قدم زدن و متر کردن شرکت باشم. 

راستی ناهار امروز هم جزو ناهارهای مفصل سنت ایتالیاست، مثل ناهار کریسمس یا عید پاک. من بجای فکر کردن به یک میز ناهار شلوغ، صحنه پرخوری آدم ها و ... ترجیح میدهم به این عکس قشنگ و این صحنه ناهار خوردن نگاه کنم.