از هر دری 51

جمعه 1 اردیبهشت 1396 20:57 نویسنده: شیرین چاپ

- میله عزیز در مطلبش با عنوان "اتحادیه شیزوفرنیان" به روشنی و با استادی به موضوعی پرداخته است که این روزها زیاد از آن حرف می خوانیم و می شنویم. در دهات ما رسم است که "رای دادن یک حق، و یک وظیفه مدنی ست." خوبست که آدم بداند که استفاده از این حق، نشانه مدنیتش است و درشرایطی مثل شرایط حاکم در ایران با اینکه بوی تعفن از انتخابات بلند است دماغش را محکم کیپ کند و برود رایش را بدهد. خوبست که این انسان متمدن حواسش باشد که در این شرایط رای دادن، یعنی آگاهی داشتن به بوی تعفن موجود و انتخاب بین بد و بدتر که بنابراین، کری خواندن پیشاپیش و جشن گرفتن پساپس ندارد. یعنی یک روزی متمدن می شویم؟

- هم و غم خیلی از برادران عزیز (!) را تحسین می کنم در انتشار گند و کثافت افکار و عقایدشان در دنیا. به گمانم کلا تا وقتی که حوصله امریکا و اروپا سر نرود و با یک اردنگ و در کونی جانانه تمام مسلمانان و مسلمان زاده ها را بیرون نکند از این تلاش مقدس دست بر نخواهند داشت.

- در ارتباط با بند قبل، دیدم که در بزرگداشت قربانیان حادثه دیشب کسی گوشه خیابان گیتار می نواخت و می خواند و مردم دور هم جمع شده بودند برای عزاداری. یاد پارسال افتادم و پرچم های افراشته در جای جای شهر بعد از کشتار باتاکلان، از یکی از پنجره ها یک پستان بند رنگ شده - به سه رنگ  آبی، سفید و قرمز - آویزان کرده بودند و یادم است هر بار یادش می افتم چه خنده ای از ته دل می کنم. این برادران نمی دانم می فهمند یا نه ... که اروپا اینست که هست و مردمش هم هر اتفاقی بیفتد همین اند. عاشق زندگی، عاشق دنیا، عاشق لذت هایش، عاشق خنده و طنز و به تمسخر گرفتن ترس. کرور کرور خودشان را  - و دیگران را - با بمب منفجر کنند هم عمرا مردم اروپا به روش زندگی  و تفکر اعراب روی نخواهد آورد. 

- حرف (بخوانید غرغر) زیاد است ولی خسته ام و حوصله ندارم راستش. گوش و اعصاب شنونده هم محترم اند والله!